Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Det läggs många gånger ett helt orimligt ansvar på ledningen/ chef/ hr att skapa må bra på arbetsplatsen.  

 

Efter att över tid fått möjligheten att jobba i process med individer och grupper är en av insikterna att jobbet och arbetsuppgifterna ofta blir skuldbelagt och beskyllt över att vara den enda anledningen till upplevd press, stress samt icke långsiktigt hållbarhet.

 

Där individen kan blivit fartblind iförd skygglappar och tunnelseende och många gånger kan behöva hjälp med att zooma ut, reflektera, se sin del samt i vissa fall bli sjukskrivna i från sin fritid och jobba mer då det sällan inte är enbart arbetet och dess uppgifter i sig utan många komplexa delar som inkluderar privatliv och fritid som påverkar och bildar en total helhet. 

 

Där företagets utsedda HR funktioner kämpar med olika kreativa lösningar för att skapa hållbarhet utifrån vilket kan vara fördelaktigt med som i vissa fall kan vara långsiktigt verkningslöst då må bra, personlig hållbarhet samt energi ofta kommer inifrån då det i vissa fall förs med press stress och krav utifrån in till arbetet. 

 

Där irritation, frustration samt begränsat tålamod tillföljd av konsekvent energiläckage kan låta ”vi har så dåliga chefer/ledare/hr ” sägs av personer som ofta själva har en begränsad erfarenhet av att leda eller försöka att inspirera andra. 

 

Min erfarenhet är inte att vi har dåliga chefer/hr. Däremot möter jag många trötta chefer/ledare/hr som har brist på energi då deras uppgifter många gånger är helt orimlig gentemot förutsättningarna samt resurserna. 

 

Att uppmuntra till dialog om hur vi kan spela i samma lag där organisationen samt individen ställer frågor internt vilket kan vara tex vilket ansvar tar vi som arbetsgivare för att skapa välmående medarbetare med långsiktigt hållbarhet? vad har vi för strategi?hur jobbar vi förebyggande med friskfaktorer? har vi rätt förutsättningar? har vi tillräckligt med resurser? har vi rätt kompetens? har vi en rimlig kravbild? har vi en rimlig tidshorisont?.

 

Dessa organisatoriska frågor bör mötas av att varje enskild idivid tar ansvar och frågar sig själv vad tar jag för personligt ansvar över min egen hälsa som inkluderar individuell samt personlig återhämtning? hur tar jag själv ansvar och jobbar förebyggande med mina egna friskfaktorer? vad har jag får personlig strategi? har jag rätt kompetens? har jag rätt förutsättningar, har jag rätt resurser? har jag rätt tidshorisont, förstår jag min roll? vad delar jag själv för energi internt och hur bidrar jag till den totala upplevda gemenskapen samt arbetsglädjen?

 

Att aktivt jobba för att skapa långsiktiga hållbara medarbetare och långtidsfrisskrivna arbetsplatser kan vara att du som ledare slutar gå på kurs om att leda andra och istället börja låta dom du leder gå på kurs om hur det är att leda andra för att på så sätt få dom att växa i att leda sig själv samt öka förståelsen samt komplexiteten i att leda andra.

 

Att tillsammans organisatoriskt samt individuellt börja inventera resurser, strategin, förutsättningarna, förväntningarna, kompetenserna, strukturerna, möjligheten till att påverka ,skapa dialog, acceptansen och toleransen för återhämtning och vara genuint nyfiken på medmänniskor samt på sig själv.

 

Börja implementera medmänskliga samtal för att prata, stödja, hjälpa, inkludera medmänniskan, konsekvent främja ett öppet klimat om att prata om hur man mår och där vi hjälper varandra i processerna som innefattar de utmaningar vi alla möter i livet som stort. 

 

En process där vi skapar förtroende och tillit till varandra och litar på de långsiktiga vinster av att alla ser sin del i helheten, att vi påverkar och påverkas av varandra och att hållbarhet är något vi aktiv skapar tillsammans kan få långsiktigt fördelaktiga konsekvenser. 

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >