Om föreläsaren Johan Norén

Nyfikenheten till det personliga ledarskapet och viljan av att göra skillnad har gjort att Johan nu jobbar som rådgivare till några av landets mest framstående organisationer och företagsledare.

Att öka ansvaret till det inre ledarskapet och skapa alternativa tankar och skapa en tydligare medvetenhet till sina styrkor skapar kraft och energi som får individer och grupper att växa.  

Johan jobbar idag med såväl stora som små företag och organisationer inom både offentlig sektor och privat näringsliv och skräddarsyr er föreläsning efter er ledningsgrupps eller arbetsplats specifika behov.

Några av de ämnesområden Johan arbetar med är hur skapar vi en långtids friskskriven arbetsplats. Modigt, tydligt och modernt ledarskap skapar tillåtande klimat för återhämtning. Eget ansvar får andra att växa. Kraften i förändringsprocesser. Få en ökad produktivitet genom att prioritera och säga nej. Hur får vi organisationen att växa genom tydliga målsättningar. Hur växer vi som människor genom att vårda det friska. Vikten i att fatta kraftfulla beslut.

Stress.

Johan har egen erfarenhet av att vara sjuk då han varit långtidssjukskriven p.g.a. stressrelaterad ohälsa med tillhörande utmattningssyndrom samt utmattningsdepression. Efter att ha genomgått rehabilitering så har han fördjupat sina kunskaper inom coaching, ledarskap samt stress och intervjuat flera hundra företagsledare, ledningsgrupper inom olika branscher, yrkeskategorier och människor ifrån olika delar av samhället för att fördjupa sig i de bakomliggande faktorerna till stress och hur man kan jobba förebyggande för att bibehålla en hög produktivitet och långsiktig hållbar hälsa för sig själv och på arbetsplatser.

Denna erfarenhet har fått honom att nu utbilda ledningsgrupper samt företag genom att öka kunskapen och kunna tolka signaler på obalans och överbelastning och hur man kan genom ett tydligt och modernt ledarskap kan öka produktiviteten för företag och dess medarbetares långsiktiga utveckling. Detta och mycket mer delar han med sig under sin föreläsning "stressad" som är titeln på Johans inspirationsföreläsning.

Föreläsningen belyser stressorer, symptom på obalans och sannolika konsekvenser av långvarig stress och dess negativa konsekvenser samt metoder och strukturer på hur man som verksamhet kan jobba förebyggande för att bevara friska medarbetare på våra arbetsplatser och skapa långtids friskskrivna arbetsplatser med ökad produktivitet.

Det finns otroligt mycket man kan göra för att förebygga stressrelaterad ohälsa. Första steget är att förstå att stress skapar minskad produktivitet, minskad kreativitet samt minskad lönsamhet, till sitt försvar är det svårt att förstå någonting man inte vet någonting om som man inte varit med om själv där av det stora värdet för företag att börja utbilda sig i det som man inte vet någonting om. Hur kan vi bibehålla en hög produktivitet och samtidigt bibehålla en långsiktigt god hälsa? Det går att skapa genom att sluta prata om stress som något fördelaktigt, sluta skapa en arbetskultur där stress är accepterat som något positivt. Många säger vi tar tag i det senare men om inte nu, när? om inte du, vem?.

Föreläsningarnas värdefulla slutprodukt är att som företag öka förståelsen till mänskliga beteenden, skapa kunskap om stress och på såsätt spara tid, tjäna pengar och skapa ett långlivat vinstrikt företag med en självförverkligande personal politik.

"Ökad psykisk ohälsa är fortsatt den dominerande
orsaken till sjukfrånvaro.

Ångest- och stressyndrom samt förstämnings- syndrom utgör tillsammans över 90 procent av sjukskrivningarna på grund av en psykiatrisk diagnos och det är framför allt ångest- och stressyndrom som ökar. Det gäller för både kvinnor och män".

Källa försäkringskassan.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.
Genom dessa föreskrifter upphävdes de tidigare föreskrifterna om Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) och Omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) samt de allmänna råden om Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14).
Arbetsbelastning
9 § Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning.
Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.
Allmänna råd: Tilldelning av arbetsuppgifter innebär krav i form av en viss arbetsmängd och svårighetsgrad som behöver vägas upp med resurser. Arbetsgivaren bör ta hänsyn till tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning vid tilldelningen.
Att minska arbetsmängd, ändra prioriteringsordning, variera arbetsuppgifterna, ge möjligheter till återhämtning, tillämpa andra arbetssätt, öka bemanning eller tillföra kunskaper är exempel på åtgärder för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning. Arbetsgivaren bör även försäkra sig om att den teknik som används är utformad och anpassad till det arbete som ska utföras.
Arbetsgivarens skyldigheter att förebygga ohälsosam arbetsbelastning omfattar såväl chefer och arbetsledare som andra arbetstagare. Det är viktigt att arbetsgivaren skapar förutsättningar för arbetstagarna att uppmärksamma arbetsgivaren på höga krav och bristande resurser.
Genom att bedriva ett ledarskap som möjliggör regelbunden dialog med arbetstagarna kan tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning uppmärksammas och obalanser rättas till.
Det är viktigt att arbetsgivaren inom ramen för sitt arbetsmiljö- arbete undersöker och åtgärdar risker kopplade till arbetsbelastning. Arbetsgivaren behöver motverka att arbetsbelastning leder till sjukdomar och olyckor. Det är väsentligt att identifera orsakerna bakom arbetsbelastningen för att åtgärderna ska ha effekt. Frågor som rör åtgärder kan även behöva hanteras på en annan nivå eller i en annan del av organisationen. Utöver den organisatoriska och sociala arbets- miljön kan fysiska, kognitiva och ergonomiska förhållanden bidra till arbetsbelastningen.

https://www.av.se

 

Utvalda artiklar:

Några kunder sagt om Johan

"Passar ledare, ledningsgrupper och bolag generellt om inte annat så får man sig själv en tankeställare och blir enkelt otroligt motiverad." 

- David Rönnberg CEO Indiska Magasinet AB

 

"Stort tack Johan. Berörande och Berikande.
Blev huvudämnet vidare in på kvällen." 

- Frida Hult. Sergel Kredittjänster AB

 

"Vi bad Johan om hjälp att med en coachande workshop berörande frågor om stress i samband med en stort förändringsarbete. Personalen uppskattade verkligen dina råd och öppenhet kring dina egna erfarenheter. Johan fans även som stöd för ledningsgruppen i samband med workshopen för hur frågor och vidare arbete skulle tacklas. Tack Johan" 

- Daniel Hörnqvist - VD på addnature

Kom i kontakt med föreläsaren

Skicka ett mail till Johan på johan@forelasaren.se

Följ Johan på sociala medier

ta del av nyheter, föreläsningar och mycket mer

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >