Skip to content
DanishEnglishFinnishNorwegianSwedish

Förebygg arbetsrelaterad stress.

En frisk arbetsplats har balans mellan det som krävs och de resurser som står till buds för arbetet. Höga krav behöver inte vara skadliga men de behöver balanseras med resurser. Att ha högre krav än resurser för arbetet leder till hög arbetsbelastning och stress hos de som ska utföra arbetet.

Arbetsgivarens organisation behöver ge förutsättningar för arbetstagarna att utföra arbetet utan risker för ohälsa. Krav och resurser i balans är en grund- läggande och viktig organisatorisk förutsättning.

Om obalans och hög arbetsbelastning varar över en längre tidsperiod kan den bli ohälsosam.

Exempel på signaler och tecken på hög arbetsbelastning och stress:

• omfattande övertid, mertid etc.
• hög arbetsintensitet, högt arbetstempo under långa perioder • arbetstagare tar sällan/aldrig ut raster/får inte återhämtning • stressrelaterade resultat från medarbetarenkäter
• tillbud och felhandlingar
• försämrat arbetsresultat, arbetet försenas i tid
• hög personalomsättning
• stressrelaterade besvär, arbetsskador och sjukfrånvaro

Genom att vara observant på signaler och tidiga tecken blir det möjligt att sätta in åtgärder i tid. Du kan ta ditt ansvar som arbetsgivare genom att ha ett syste- matiskt arbetsmiljöarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete kan beskrivas i fyra steg: 1. Undersök arbetsmiljön
2. Bedöm riskerna
3. Åtgärda riskerna, skriv en handlingsplan

4. Kontrollera att åtgärderna har fungerat

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/forebygg-arbetsrelaterad-stress-broschyr-adi688.pdf

Föreläsningen Stressad

I föreläsningen stressad får du exempel och metoder för att kunna hantera begreppet stress och hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust och motivation.

Läs mer >
Köp biljetter >